GleSYSin yleiset ehdot

Päivitetty 2024.01.01

1. Taustatietoja

1.1 Nämä yleiset ehdot (”ehdot”) kuvaavat GleSYSin kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin sovellettavia oikeudellisia ehtoja.

1.2 Lihavoidut termit määritellään näiden yleisten sopimusehtojen lopussa olevassa Määritelmät-liitteessä.

1.3 Seuraavat asiakirjat muodostavat osapuolten välisen sopimuksen, ja jos ne ovat keskenään ristiriidassa, niitä sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: (i) pääsopimus, (ii) nämä ehdot, (iii) palvelukuvaus, (iv) palvelutasosopimus ja (v) mahdolliset liitteet. Tästä voidaan poiketa, jos osapuolet ovat solmineet tietojenkäsittelysopimuksen, jota sovelletaan aina ensisijaisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

1.4 Sopimus voidaan solmia kirjallisesti osapuolten välillä tai siten, että asiakas rekisteröi tilin hallintapaneeliin (allekirjoittamatta mitään muita sopimusasiakirjoja). Asiakasta edustava henkilö takaa, että hänellä on valtuudet tehdä sopimus GleSYSin kanssa.

2. Yleistä palveluista

2.1 GleSYS tarjoaa useita erilaisia IT-infrastruktuuriin liittyviä tuotteita ja palveluja. Kunkin palvelun sisältö ilmoitetaan palvelukuvauksessa. Asiakas valitsee palvelun tai palvelut, jotka hän tilaa. Asiakkaan tilaamat ja osapuolten kulloinkin sopimat palvelut näkyvät asiakkaan tilillä hallintapaneelissa, ellei tietyn palvelun osalta sovelleta jotain muuta käytäntöä.

2.2 Kun asiakas tilaa palvelun, asiakas saa oikeuden käyttää kyseistä palvelua sopimuksen mukaisesti sopimuksen voimassaolon ajan tai kunnes kyseinen palvelu irtisanotaan. Oikeus ei ole siirrettävissä, ja se koskee asiakkaan omaa liiketoimintaa, ellei pääsopimuksessa toisin mainita. Oikeus on voimassa sillä edellytyksellä, että asiakas täyttää maksuvelvoitteensa ja muut sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

2.3 Palvelukuvauksessa kerrotaan kutakin palvelua koskevat erityismääräykset.

3. Hallintapaneeli ja käyttäjän velvollisuudet

3.1 Tekemällä sopimuksen ja rekisteröimällä tilin hallintapaneelia varten asiakas saa käyttöoikeuden hallintapaneeliin näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas voi tämän jälkeen tilata tiettyjä palveluita ja tehdä niitä koskevan sopimuksen hallintapaneelissa ja/tai solmia kirjallisen sopimuksen GleSYSin kanssa.

3.2 Ellei osapuolten välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu, asiakas vastaa kaikkien asiakastiliä hallintapaneelissa ja palveluissa käyttävien henkilöiden valvonnasta ja valtuutusten hallinnasta. Asiakas on vastuussa siitä, että vain henkilöillä, joilla on valtuudet tehdä sopimuksia ja muuten toimia asiakkaan puolesta, on valtuudet tehdä peruutuksia ja muutoksia hallintapaneelissa. Kaikki asiakkaan käyttäjien hallintapaneelissa tekemät toimet ovat asiakasta sitovia.

4. GleSYSin velvoitteet

4.1 GleSYS toimittaa palvelut ja konsultointipalvelut sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä ammattimaisesti ja teknisesti pätevällä tavalla. Lisäksi GleSYS varmistaa, että jokainen palvelu noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä GleSYSin toimialan hyvien käytäntöjen periaatteita.

4.2 Jos palvelu ei ole osapuolten tekemän sopimuksen mukainen, GleSYS korjaa kohtuullisessa ajassa (jos mahdollista) asiakkaan reklamaatiossa mainitut puutteet lausekkeessa 16.6 määritetyn ajan kuluessa. GleSYSin velvollisuus korjata puutteet ei koske tilannetta, jossa korjaaminen aiheuttaisi GleSYSille haittaa ja kustannuksia, jotka ovat kohtuuttomia suhteessa puutteiden merkitykseen asiakkaalle. Tällaisessa tapauksessa GleSYS auttaa asiakasta vaihtoehtoisella tavalla lieventämään seurauksia, joita puutteesta aiheutuu asiakkaalle.

4.3 GleSYS käsittelee asiakastietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja varmistaa, että yksikään GleSYSin työntekijä, alihankkija tai konsultti ei pääse käsiksi asiakastietoihin, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä GleSYSin palveluiden, kuten tuen ja ylläpidon, suorittamiseksi (”tarpeellisuusperiaate”). GleSYS huolehtii lisäksi siitä, että asiakastiedot ovat teknisesti vain edellä mainitun GleSYSin henkilökunnan saatavilla, ja silloinkin vain sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka tarvitsevat näitä tietoja GleSYSin sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. GleSYS varmistaa, että GleSYSin henkilökunta ei tosiasiallisesti käytä asiakastietoja sellaisenaan tai välitä niitä tai muita palveluihin sisältyviä, asiaan liittyviä tietoja eteenpäin.

4.4 GleSYS ei ole vastuussa siitä, jos palvelu on asiakkaan liiketoiminnan kannalta väärä tai sopimaton, eikä minkään palvelun soveltuvuudesta yleisesti.

5. Asiakkaan velvoitteet

5.1 Asiakkaan on noudatettava sopimusta, dokumentaatiota sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja käytettävä palveluita niiden mukaisesti. Asiakas on vastuussa siitä, miten asiakas (mukaan lukien työntekijät ja konsultit) käyttää palveluita.

5.2 Asiakkaan on annettava GleSYSille pääsy asiakkaan liiketoimintaan liittyviin tietoihin, joita GleSYS tarvitsee täyttääkseen sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

5.3 Asiakas vastaa asiakkaan laitteiston ja asiakasohjelmiston vioista tai puutteista, ellei GleSYS ole sopimuksen mukaan nimenomaisesti vastuussa tiettyjen laitteiden tai ohjelmistojen vioista. Edellä mainittu koskee myös asiakastietojen tietoturvaa, laatua ja laillisuutta.

5.4 Jos asiakas on ostanut palvelun, jossa asiakkaan laitteisto sijaitsee GleSYSin tiloissa, asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että asiakkaan laitteisto täyttää GleSYSin asiakkaalle kulloinkin ilmoittamat vaatimukset. Tällaisiin vaatimuksiin lukeutuu esimerkiksi se, että asiakkaan laitteistolla on oltava tavanomainen vakuutus ja että laitteiden on oltava CE-merkinnän vaatimusten mukaisia.

5.5 Asiakas ei saa käyttää, kopioida, muuttaa tai antaa pääsyä palveluihin, palveluihin sisältyviin ohjelmistoihin tai dokumentaatioon laajemmin tai muulla tavoin kuin mitä palveluiden käyttötarkoitukseen kuuluu tai mitä sopimuksessa on sovittu. Asiakas ei myöskään saa millään tavoin ladata laittomia tietoja palveluissa tai palveluihin.

5.6 Asiakkaan on varmistettava, että asiattomat henkilöt eivät käytä palveluita. Palveluita ei myöskään saa käyttää millään tavalla, joka (i) on laiton tai johon palveluita ei ole tarkoitettu, mukaan lukien virusten tai muiden haitallisten tiedostojen tai koodien lähettäminen tai lataaminen, hakkerointi tai ylikuormitus, roskapostin lähettäminen tai henkilötietojen vastuuton levittäminen; joka (ii) voi heikentää palveluiden toimivuutta tai on häiritsevää tai haitallista GleSYSin muille asiakkaille ja heidän palveluiden tai laitteiden käytölleen (esim. hakkerointi tai ylikuormitus); joka (iii) voidaan tulkita jollain tavalla loukkaavaksi tai paheksuttavaksi; tai joka (iv) muutoin kohtuudella arvioiden vaikuttaa haitallisesti GleSYSiin tai palveluihin tai heijastuu kielteisesti GleSYSin tai palveluiden liikearvoon, nimeen tai maineeseen.

5.7 Asiakkaan on varmistettava, ettei kukaan muu kuin asiakas voi käyttää asiakkaan kirjautumistietoja. Asiakas ei saa paljastaa kirjautumistietojaan asiattomille henkilöille. Asiakkaan on varmistettava, että kirjautumistietoja sisältävät asiakirjat säilytetään siten, että asiattomat henkilöt eivät pääse niihin käsiksi. Asiakkaan on välittömästi vaihdettava kirjautumistiedot ja ilmoitettava GleSYSille, jos epäillään, että asiaton henkilö tietää asiakkaan kirjautumistiedot, jos epäillään asiakkaan kirjautumistietojen tai palveluiden luvatonta käyttöä tai luvattoman käytön yritystä tai jos epäillään muita turvallisuusrikkomuksia.

5.8 GleSYS ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun, hallintapaneelin tai asiakkaan kirjautumistietojen luvattomasta käytöstä, ellei GleSYS ole syyllistynyt huolimattomuuteen.

5.9 Jos asiakas ei noudata sopimuksen ehtoja tai ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun GleSYS on ilmoittanut asiakkaalle sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä, GleSYSillä on oikeus keskeyttää ja/tai lopettaa palveluiden tai konsultointipalveluiden tarjoaminen ja jatkaa sitä vasta, kun asiakas on toteuttanut korjaavat toimenpiteet. Jos GleSYS katsoo, että asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja vakavasti, GleSYSillä on oikeus välittömästi keskeyttää ja/tai lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaalle.

5.10 Asiakas korvaa GleSYSille kaikki vahingot, kustannukset ja vaateet, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas käyttää palvelua sopimuksen vastaisesti tai joiden voidaan muutoin katsoa johtuvan asiakastiedoista.

6. Saatavuus, tuki ja ylläpito – palvelutasosopimus (SLA)

6.1 GleSYS tarjoaa palvelun siihen sovellettavien palvelutasojen mukaisesti ja tukee palveluita palvelutasosopimuksessa määritetyllä tavalla ja asiakkaan kullekin palvelulle valitseman tason mukaisesti.

6.2 Jos palvelussa ilmenee puutteita, on asiakkaan vastuulla ilmoittaa GleSYSille niistä välittömästi palvelutasosopimuksessa määritetyllä tavalla. Palvelun puutteet korjataan palvelutasosopimuksen mukaisesti.

6.3 GleSYSin vastuu palveluiden tarjoamisesta tässä kohdassa 6 esitetyllä tavalla muodostaa GleSYSin kokonaisvaltaisen sitoumuksen ja vastuun suhteessa asiakkaaseen.

7. Konsultointipalvelut

7.1 Jos osapuolet ovat sopineet, että GleSYS tarjoaa asiakkaalle konsultointipalveluita, GleSYS tarjoaa nämä palvelut sovitulla tavalla ja tarkoitukseen soveltuvan, pätevän henkilöstön avulla.

7.2 Ellei toisin sovita, konsultointipalvelut tarjotaan nykyisen tilin pohjalta GleSYSin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin.

7.3 Kun asiakas tilaa konsultointipalveluita, GleSYS toimittaa ne osapuolten sopiman pätevyyden ja laajuuden (esim. tietty tuntimäärä) puitteissa. Ellei toisin sovita, GleSYS ei ole konsultointipalveluita tarjotessaan vastuussa tuloksista tai tietyn aikataulun noudattamisesta. Asiakas vastaa siitä, että konsultilla on pääsy kaikkiin toimeksiannon suorittamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin ja asiakkaan sisäisiin resursseihin.

7.4 Jos sovitussa konsultointipalvelussa ilmenee jokin puute, GleSYS on velvollinen korjaamaan puutteen sen jälkeen, kun asiakas on ilmoittanut siitä kirjallisesti GleSYSille. Korjaus tapahtuu siten, että GleSYS suorittaa konsultointipalvelun loppuun ja korjaa mahdolliset puutteet GleSYSin asianmukaiseksi katsomalla tavalla. Jos korjausta ei tehdä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun asiakas on kirjallisesti ilmoittanut GleSYSille puutteesta, asiakkaalla on oikeus saada sovitusta konsultointipalvelun hinnasta puutetta kohtuullisessa määrin vastaava alennus. Jotta asiakkaalla olisi oikeus korjaukseen tai hinnanalennukseen edellä kuvatulla tavalla, asiakkaan on ilmoitettava puutteesta GleSYSille kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut puutteen tai kun hänen olisi pitänyt havaita puute. Joka tapauksessa, asiakkaan on aina lähetettävä GleSYSille korjausta tai hinnanalennusta koskeva kirjallinen vaade edellä kuvatulla tavalla kolmen (3) kuukauden kuluessa konsultointipalvelun päättymisestä. Muussa tapauksessa vaade katsotaan menetetyksi. Tässä lausekkeessa 7.4 ilmoitettu tapa on asiakkaan ainoa mahdollinen keino korjata konsultointipalvelun suorituksessa ilmenneet puutteet. Konsultointipalveluiden osalta GleSYS on oikeutettu saamaan korvauksen puutteiden korjaamiseen käytetystä ajasta, ellei puute johdu GleSYSin huolimattomuudesta.

7.5 Jos GleSYS ei pysty käyttämään konsultointipalveluihin varattuja resursseja asiakkaasta johtuvien tai asiakkaan puolella ilmenneiden olosuhteiden vuoksi, GleSYSillä on asiasta asiakkaan yhteyshenkilölle ilmoitettuaan oikeus periä korvaus tällaisesta varatusta ajasta, jota ei voida käyttää. Tämä pätee siltä osin kuin GleSYS ei voi käyttää näitä resursseja muihin töihin.

8. Lisenssit ja kolmansien osapuolten tuotteet

8.1 GleSYSin sopimuksen mukaisesti toimittamiin kolmansien osapuolten tuotteisiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen tuotteen ehtoja.

8.2 GleSYSin vastuu kolmansien osapuolten tuotteisiin liittyvistä vioista, puutteista ja immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu velvollisuuteen ilmoittaa puutteista ja/tai loukkauksista viipymättä kolmannen osapuolen tuotteen toimittajalle. GleSYS ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tuotteiden aiheuttamista vahingoista.

8.3 Asiakas on itsenäisesti vastuussa siitä, että käyttää kolmansien osapuolten tuotteita asiakkaan ja kolmannen osapuolen tuotteen toimittajan välisten sovellettavien ehtojen mukaisesti ja noudattaa ehtoja myös muutoin, kuten osallistumalla auditointeihin. GleSYSin pyynnöstä asiakkaan on tarvittaessa – ja riippuen siitä, mitä kolmannen osapuolen tuotteita asiakas on ostanut GleSYSin kautta – toimitettava raportti lisenssin käytöstä joko manuaalisesti tai antamalla GleSYSille tilaisuus asentaa lisenssin käyttöä valvova ohjelmisto. Lisäksi asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on aina asianmukainen lisenssi ja että hän voi valvoa, mitä kolmannen osapuolen tuotteita on käytössä. Asiakas voi tehdä tämän esimerkiksi ostamalla kolmannen osapuolen tuotteisiin asiakkaan tarpeita ja käyttöä vastaavan määrän lisenssejä tai käyttöoikeuksia. Asiakkaan on korvattava GleSYSille kaikki kustannukset ja vaateet, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas käyttää kolmannen osapuolen tuotteita.

9. Palvelujen tarjoamiseen liittyvät muutokset

9.1 Asiakas voi tilata lisäpalveluita tai laajentaa jo tilattua palvelua GleSYSin kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai erillisen tarjouksen mukaisella hinnalla.

9.2 Pääsääntöisesti asiakas voi milloin tahansa irtisanoa tilatun palvelun tai vähentää sen käyttöä. Tietyissä palveluissa tai tietyissä yksittäistapauksissa sovelletaan kuitenkin erityistä sitoutumisaikaa, joka tällaisissa tapauksissa ilmoitetaan pääsopimuksessa tai palvelukuvauksessa. Jos palvelulla on sitoutumisaika, asiakas voi irtisanoa kyseisen palvelun tai vähentää sen käyttöä vasta, kun sitoutumisaika päättyy.

9.3 Kun tilaukseen lisätään palvelu ja/tai kun tietyn palvelun laajuutta lisätään, palvelun maksu lasketaan siitä päivästä alkaen, jolloin lisäpalvelu tai laajuuden lisäys toimitetaan asiakkaalle. Jos jokin palvelu poistetaan ja/tai jos tietyn palvelun laajuutta supistetaan, hinta tarkistetaan muutoksen yhteydessä, ellei kyseisen palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu.

9.4 Asiakas voi tilata lisäpalveluja, tehdä muutoksia palveluiden laajuuteen tai irtisanoa palveluja hallintapaneelissa, ellei kyseisen palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

9.5 GleSYSillä on oikeus muuttaa palveluita, mukaan lukien kunkin palvelun palvelukuvausta. Asiakkaalle haitallisia muutoksia ei kuitenkaan saa tehdä meneillään olevan sitoutumisajan aikana, ellei lausekkeessa 18.6 toisin mainita.

10. Sopimuskausi ja irtisanominen

10.1 Jos osapuolet eivät toisin sovi (esim. pääsopimuksessa), sopimus astuu voimaan lausekkeessa 1.4 mainittuna päivänä.

10.2 Osapuolet voivat sopia tietyille palveluille eri alkamispäivän.

10.3 Ellei pääsopimuksessa toisin mainita, sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa ilman syytä kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

10.4 Sopimuksen irtisanominen voidaan tehdä hallintapaneelissa tai kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle. Asiakas vastaa siitä, että vain henkilöt, joilla on oikeus irtisanoa sopimus asiakkaan puolesta, suorittavat tällaisen toimenpiteen.

10.5 Jos sopimuksen irtisanomishetkellä on palveluita, joiden sitoutumisaika ei ole vielä päättynyt, sopimusta sovelletaan näihin palveluihin siihen saakka, kunnes kunkin palvelun erillinen sitoutumisaika on päättynyt. Tätä lauseketta ei sovelleta lausekkeissa 10.6 ja 10.7 määriteltyihin irtisanomistapauksiin.

10.6 10.6 Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos:

 1. toinen osapuoli on rikkonut olennaisesti sopimusta eikä korjaa rikkomusta täysimääräisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun saanut asiasta kirjallisen ilmoituksen
 2. toinen osapuoli julistetaan konkurssiin, asetetaan selvitystilaan tai peruuttaa maksunsa tai jos tämän voidaan muutoin kohtuudella olettaa tulleen maksukyvyttömäksi.

10.7 GleSYSillä on oikeus irtisanoa sopimus kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla, jos:

 1. kolmannen osapuolen toimittaja tai alihankkija irtisanoo sopimuksensa GleSYSin kanssa, minkä seurauksena markkinoilla ei ole vastaavaa toimittajaa tietylle palvelulle, eikä GleSYSin ole sen vuoksi mahdollista jatkaa palvelun tarjoamista sopimuksen mukaisesti
 2. jos asiakas rikkoo jotakin kohdassa 5 mainittua velvoitettaan tai jos GleSYS ei pysty noudattamaan asiakkaan tarkistettuja ja dokumentoituja henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.

10.8 Kun sopimus irtisanotaan tai kun asiakas on irtisanonut palvelun lausekkeen 9.2 mukaisesti, asiakkaan on välittömästi lopetettava palvelun tai palvelujen käyttö ja kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa noudettava asiakkaan laitteisto, jos se on GleSYSin tiloissa. Jos asiakas ei täytä velvoitteitaan tässä lausekkeessa 10.8 määritetyssä ajassa, GleSYSillä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen.

10.9 Sopimuksen päättyessä molempien osapuolten on palautettava tai poistettava kaikki tiedot, jotka ovat kohdan 15 salassapitovelvollisuuden alaisia, mukaan lukien dokumentaatio. GleSYS ei kuitenkaan ole velvollinen poistamaan varmuuskopioiden sisältämiä tietoja ennen kuin ne on korvattu asiakkaan määrittämän varmuuskopiointiaikataulun mukaisesti. Lisäksi hallintapaneelissa oleva asiakastili poistetaan käytöstä.

11. Hinnat ja maksu

11.1 Asiakas maksaa palveluista ja konsultointipalveluista GleSYSin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat. Jos osapuolet ovat sopineet hinnoista pääsopimuksessa, käytetään näitä sovittuja hintoja. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

11.2 GleSYS on oikeutettu tarkistamaan sellaisten palveluiden hinnat, joilla ei ole sitoutumisaikaa, ilmoittamalla asiasta asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Niiden palvelujen osalta, joihin liittyy sitoutumisaika, GleSYS on oikeutettu tarkistamaan hinnat vasta sitoutumisajan päätyttyä.

11.3 Edellä lausekkeessa 11.2 mainitusta huolimatta GleSYSillä on oikeus kaikkien palveluiden osalta:

 1. tarkistaa sopimuksessa mainitut hinnat vuosittain tammikuun ensimmäisenä päivänä seuraavan Ruotsin tilastollisen keskustoimiston (SCB) julkaiseman indeksin vuotuisten muutosten perusteella: Labour Cost Index, non-manual workers, private sector (LCI non-man) preliminary index, NACE Rev. 2, code J (Information and Communication companies). Täytäntöönpanopäivän on ajoituttava edellisen vuoden toiselle vuosineljännekselle, ja jokaisessa hinnan uudelleenarvioinnissa on käytettävä peruspäivänä edeltävän vuoden toista vuosineljännestä
 2. tarkistaa sovitut hinnat kolmansien osapuolten tuotteiden toimittajien tekemien hinnantarkistusten, verojen ja arvonlisäveron muutosten sekä valuutta- tai korkomuutosten vuoksi. GleSYS ilmoittaa asiakkaalle asiasta kirjallisesti ja kohtuullisessa ajassa ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa ja ilmoittaa ilmoituksessa hinnanmuutoksen syyt.

11.4 Jos GleSYSille aiheutuu lisätyötä tai lisäkustannuksia asiakkaan vastuulla olevien olosuhteiden vuoksi, asiakas korvaa GleSYSille tällaiset lisätyöt ja -kustannukset GleSYSin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

11.5 Kunkin palvelun maksut laskutetaan sen mukaan, mitä palvelukuvauksessa on kyseisestä palvelusta ilmoitettu, elleivät osapuolet ole erikseen toisin sopineet. Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ja asiakas voi tarkastella laskua hallintapaneelissa. Jos asiakas haluaa saada paperilaskun postitse, GleSYSillä on oikeus periä tästä erillinen laskutusmaksu.

11.6 Jos asiakas maksaa kortilla, veloitetaan maksu asiakkaan hallintapaneeliin rekisteröimältä maksukortilta.

11.7 Palveluita koskevat laskut on maksettava viiden (5) päivän kuluessa laskun lähettämisestä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Konsultointipalveluita koskeva lasku on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Jos asiakas haluaa valittaa laskusta, asiakkaan on lähetettävä valitus viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä, muutoin asiakas menettää oikeutensa valittaa laskusta.

11.8 Jos maksu on myöhässä tai puutteellinen, GleSYS on oikeutettu soveltuvan lainsäädännön mukaiseen viivästyskorkoon sekä muistutusmaksuun ja/tai perintäkuluihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

11.9 Jos GleSYS ei saa maksua kymmenen (10) päivän kuluessa kirjallisen maksumuistutuksen lähettämisestä, GleSYS voi muiden sopimuksen mukaisten oikeussuojakeinojen lisäksi (i) välittömästi keskeyttää palvelun ja/tai (ii) irtisanoa sopimuksen lausekkeen 10.7 mukaisesti.

12. Tietoturva

Palveluiden tietoturva ja luotettavuus on GleSYSille äärimmäisen tärkeää. GleSYS noudattaa kussakin palvelukuvauksessa ja GleSYSin kulloinkin voimassa olevissa tietoturvakäytännöissä (saatavilla GleSYSin verkkosivustolla) määritettyjä tietoturvavaatimuksia sekä kaikkia muita sopimuksen edellyttämiä vaatimuksia.

13. Henkilötiedot

13.1 Toimittaessaan tiettyjä palveluita, GleSYS käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa puolesta. Jos osapuolet ovat sopineet tällaisesta palvelusta, asiakas on tällaisen käsittelyn yhteydessä rekisterinpitäjä ja GleSYS henkilötietojen käsittelijä. Kun osapuolet sopivat tällaisesta palvelusta, osapuolet tekevät tätä tarkoitusta varten tietojenkäsittelysopimuksen.

13.2 GleSYSillä on oikeus käyttää näitä hallintapaneelissa olevaan asiakastiliin liittyviä henkilötietoja markkina- ja asiakasanalyyseihin ja tilastoihin.

14. Immateriaalioikeudet

14.1 GleSYS tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki palveluita ja dokumentaatiota koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet. Mitään tässä sopimuksessa ei tule tulkita siten, että tällaiset oikeudet tai jokin osa niistä siirtyisi asiakkaalle.

14.2 GleSYSillä on oikeus käyttää vapaasti kaikkea osaamista, ammatillista tietämystä, kokemusta ja taitoja, jotka GleSYS on hankkinut toimittaessaan palveluita ja konsultointipalveluita asiakkaalle.

14.3 Asiakkaalla on kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, asiakastietoihin ja asiakasohjelmistoon.

14.4 GleSYS korvaa asiakkaalle kaikki vahingot, joita asiakas kärsii, jos kolmas osapuoli (kolmas osapuoli) esittää vaateen, joka johtuu kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta asiakkaan palvelun käytön perusteella, paitsi kohdassa 8 mainituissa tapauksissa.

14.5 GleSYSin velvollisuus korvata asiakkaalle tämän kohdan 14 mukainen vahinko on voimassa vain sillä ehdolla, että asiakas:

 1. ilmoittaa GleSYSille kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä kaikista asiakkaaseen kohdistuvista vaateista
 2. antaa GleSYSille mahdollisuuden hoitaa tällaisen vaateen vastaisen puolustuksen ja tehdä päätös mahdollisissa siihen liittyvissä sovintoneuvotteluissa
 3. toimii GleSYSin ohjeiden mukaisesti sekä tekee yhteistyötä ja avustaa GleSYSiä siinä määrin kuin GleSYS voi kohtuudella pyytää.

14.6 Jos lopulta todetaan tai GleSYS saa tietoonsa, että kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia on loukattu, GleSYS voi toimia jollain seuraavista tavoista:

 1. Varmistaa, että asiakas saa oikeuden jatkaa palvelun käyttämistä.
 2. Muuttaa palvelua siten, että rikkomusta ei enää esiinny.
 3. Korvaa palvelun tai sen osan toisella vastaavalla palvelulla, joka ei loukkaa immateriaalioikeuksia.
 4. Lopettaa tai keskeyttää palvelun tarjoamisen ja, vähennettyään asiakkaan saaman kohtuullisen hyödyn, palauttaa asiakkaan palvelusta maksaman maksun ilman korkoa.

14.7 GleSYSin tämän kohdan 14 mukaiset velvoitteet edellyttävät, että asiakas käyttää palvelua yksinomaan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

14.8 Tämä kohta 14 muodostaa GleSYSin kokonaisvastuun asiakkaalle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista.

15. Luottamuksellisuus

15.1 Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan julkaisematta tai muutoin luovuttamatta kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta toisen osapuolen toimintaan liittyviä tietoja, jotka ovat tai joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan luottamuksellisia. Tämä ei kuitenkaan koske seuraavia tilanteita:

 1. Tiedot ovat julkista tietoa tai ovat tulleet julkiseksi tiedoksi ilman, että vastaanottava osapuoli on rikkonut tätä sopimusta.
 2. Kyseessä on kolmannen osapuolen ei-luottamukselliset tiedot, jotka ovat vastaanottavalle osapuolelle julkista tietoa.
 3. Tiedot ovat olleet vastaanottavan osapuolen tiedossa ilman salassapitovelvoitetta ennen kuin se on saanut ne luovuttavalta osapuolelta.
 4. Laki, asetus tai sääntelyelin edellyttää tietojen luovuttamista tai käyttöä. Tällaisessa tietojen luovutuksessa luovuttavan osapuolen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle ennen tietojen luovuttamista.
 5. Tiedot luovutetaan neuvonantajille, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

15.2 Tietoja, jotka osapuoli on ilmoittanut luottamuksellisiksi, pidetään aina luottamuksellisina tietoina.

15.3 Kumpikin osapuoli on vastuussa siitä, että sen alihankkijat, konsultit ja työntekijät noudattavat tätä luottamuksellisuuslauseketta. Tämän lausekkeen mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuksen voimassaoloaikana ja myös kolmen (3) vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen. Asiakastietoja koskeva salassapitositoumus on voimassa toistaiseksi.

16. Vastuunrajoitus

16.1 GleSYS on alla esitetyin rajoituksin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat GleSYSin huolimattomuudesta palveluiden tai konsultointipalveluiden toimittamisessa.

16.2 GleSYS ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat (i) kolmansien osapuolten tuotteista tai (ii) palveluihin asiakkaan ohjeiden mukaisesti tehdyistä tai muiden kuin GleSYSin (esimerkiksi asiakkaan tai asiakkaan toimittajien) suorittamista mukautuksista tai muutoksista ja linkityksistä tai integroinneista, jotka on tehty palveluiden ja kolmansien osapuolten tuotteiden tai muiden ulkopuolisten ohjelmistojen tai palveluiden välille.

16.3 Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus on enintään 100 % siitä summasta, jonka asiakas on sopimuksen mukaisesti maksanut GleSYSille kyseisestä palvelusta vahingon syntymistä edeltävien kahdentoista (12) kuukauden aikana. Jos kyseistä palvelua on toimitettu alle kahdentoista (12) kuukauden ajan, edellä mainittu summa on asiakkaan kyseisestä palvelusta sopimuksen mukaisesti maksama keskimääräinen kuukausimaksu kerrottuna kahdellatoista (12).

16.4 Kumpikaan osapuoli ei ole missään tapauksessa vastuussa toisen osapuolen epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten voiton, tulojen, säästöjen ja liikearvon menetyksestä. Jos osapuolet ovat kuitenkin sopineet palvelusta, joka sisältää tietojen varmuuskopioinnin, GleSYS on vastuussa tällaisesta palvelusta, joka sisältää velvollisuuden palauttaa menetetyt tiedot palvelukuvauksessa kuvattujen yksityiskohtien mukaisesti.

16.5 Osapuolen vastuun rajoittaminen tämän sopimuksen nojalla tässä kohdassa 16 edellä olevien lausekkeiden mukaisesti ei koske henkilövahinkovastuuta, kohtaa 14 (Immateriaalioikeudet), kohtaa 15 (Luottamuksellisuus) eikä törkeää huolimattomuutta tai tahallista laiminlyöntiä.

16.6 GleSYS ei ole vastuussa vahingoista, ellei asiakas ilmoita asiasta GleSYSille kirjallisesti viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita todellinen vahinko tai menetys, mutta ei koskaan myöhemmin kuin kuuden (6) kuukauden kuluttua vahingon tapahtumisesta.

17. Ylivoimainen este

17.1 Kumpikin osapuoli vapautetaan tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämättä jättämiseen liittyvästä vastuusta siltä osin kuin se johtuu olosuhteista, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita voivat esimerkiksi olla internetin käyttöä koskevat rajoitukset tai hidas verkkoyhteys, sähkökatkos, verkkoon tunkeutuminen, ennakoimaton muutos sovellettavassa laissa tai säännöksessä, pandemia, työtaistelut, tietoliikenneyhteyksien katkeaminen, liikekannallepano tai laajamittaiset kutsunnat, polttoainetta, tavaroita tai energiaa koskevat määräykset tai säännöstelyt sekä alihankkijoiden toimitusten virheet tai viivästykset, jotka johtuvat mistä tahansa osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävästä olosuhteesta. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että toiselle osapuolelle ilmoitetaan asiasta välittömästi.

17.2 Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla, jos ylivoimainen este jatkuu tai todennäköisesti jatkuu yli kuusikymmentä (60) päivää.

18. Muut ehdot

18.1 Asiakas ja GleSYS nimeävät yhteyshenkilöt, joiden vastuulla on sopimukseen liittyvän tehokkaan yhteistyön aloittaminen ja ylläpitäminen. Kumpikin osapuoli voi vaihtaa yhteyshenkilöä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

18.2 Sopimukseen liittyvissä asioissa ensisijainen kanava osapuolten väliseen viestintään on hallintapaneeli tai ilmoitettu sähköpostiosoite.

18.3 GleSYSillä on oikeus antaa sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen alihankkijoiden tehtäväksi. GleSYS vastaa alihankkijoiden työstä kuten omasta työstään.

18.4 Sopimus kattaa kaikki osapuolten väliset sopimukseen liittyvät asiat. Sopimuksen sisältö korvaa kaikki ennen sopimusta tehdyt kirjalliset tai suulliset sitoumukset ja lupaukset. Asiakkaan ostoehtoja tai muita ehtoja ei koskaan katsota osaksi sopimusta, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti sopineet, että tällaisia ehtoja sovelletaan.

18.5 Kaikkien sopimukseen tehtävien muutosten on oltava kirjallisia ja molempien osapuolten allekirjoittamia tullakseen voimaan, lukuun ottamatta jäljempänä lausekkeessa 18.6 esitettyjä poikkeuksia.

18.6 GleSYSillä on aina oikeus muuttaa sopimusta ja/tai palveluita ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen, jos se on mahdollista tai kun muutos johtuu lain tai perustuslain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos tällainen muutos aiheuttaa asiakkaalle huomattavaa haittaa.

18.7 GleSYSillä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, jos tämä tapahtuu GleSYSin liiketoiminnan tai sen osan siirron yhteydessä ja GleSYSin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille. Lisäksi asiakkaalla on oikeus siirtää sopimus vastaavissa tapauksissa, jos GleSYS antaa siihen kirjallisen suostumuksensa. Siirtopyyntöä ei saa evätä ilman asiallista perustetta. Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

18.8 Se, että osapuoli ei käytä jotain tämän sopimuksen mukaista oikeuttaan tai tuo esiin jotain tähän sopimukseen liittyvää erityistä ehtoa, ei tarkoita sitä, että osapuoli luopuisi kyseisestä oikeudesta.

18.9 Jos jokin sopimuksen osa todetaan pätemättömäksi, luvattomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen, vaan ne ovat edelleen voimassa sellaisenaan. Pätemättömiksi, luvattomiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi todettuja ehtoja on mahdollisuuksien mukaan mukautettava siten, että ne ovat päteviä, luvallisia ja täytäntöönpanokelpoisia, ja niitä on tulkittava mahdollisimman pitkälle ehdon osapuolten alkuperäisten aikeiden mukaisesti, sellaisena kuin ne ilmenevät muun muassa sopimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista.

18.10 Lausekkeita, joita luonteensa vuoksi sovelletaan sopimuksen irtisanomisen jälkeen, sekä muun muassa seuraavia kohtia, sovelletaan sopimuksen päättymisen jälkeen: 10 (Sopimuskausi ja irtisanominen), 14 (Immateriaalioikeudet), 15 (Luottamuksellisuus), 16 (Vastuunrajoitus) ja 19 (Sovellettava laki ja riita-asiat).

19. Sovellettava laki ja riita-asiat

19.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia ja sitä tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti

19.2 Kaikki sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat tai siihen liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Tukholman kauppakamarin (SCC) välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

19.3 Välitysmenettelyssä sovelletaan nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjä, ellei Tukholman kauppakamari – tapauksen monimutkaisuuden, kiistanalaisen summan ja muut olosuhteet huomioiden – päätä oman harkintansa mukaan soveltaa tavanomaisen välitysmenettelyn sääntöjä. Viimeksi mainitussa tapauksessa Tukholman kauppakamari päättää myös, onko välitysoikeudessa yksi vai kolme välitystuomaria.

19.4 Välitysmenettelyn paikkakunta on Göteborg. Menettelyn kieli on ruotsi tai englanti, ja riita-asiaan sovelletaan Ruotsin lakia. Edellä sanotusta huolimatta GleSYSillä on aina oikeus hakea maksusuoritusmääräystä tai nostaa maksun laiminlyöntiä koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Määritelmät

Sopimus tarkoittaa kaikkea sitä, mikä muodostaa osapuolten välisen sopimussisällön: pääsopimus, ehdot, palvelukuvaus, palvelutasosopimus (SLA) ja kaikki muut asiakirjat, jotka mainitaan edellä mainituissa sopimusasiakirjoissa.

Dokumentaatio tarkoittaa GleSYSin asiakkaalle milloin tahansa toimittamia ohjeita tai muita asiakirjoja ja materiaaleja.

Puute tarkoittaa poikkeamaa siitä, mitä osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet tai miten palvelua on palvelukuvauksessa kuvailtu. GleSYSin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista olosuhteista johtuvat poikkeamat eivät kuitenkaan koskaan ole puutteita.

Pääsopimus tarkoittaa osapuolten välistä kaupallista sopimusta, joka koskee GleSYSin asiakkaalle tarjoamia palveluita ja konsultointipalveluita. Pääsopimus voi olla asiakkaan hallintapaneelin kautta tekemä tilaus, GleSYSin toimittama ja asiakkaan hyväksymä tarjous tai allekirjoitettu sopimusasiakirja.

Kirjautumistiedot tarkoittavat asiakkaan sähköpostiosoitetta ja/tai käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita asiakas käyttää kirjautuessaan sisään asiakastililleen hallintapaneelissa ja/tai tietyssä palvelussa.

Konsultointipalvelut tarkoittavat GleSYSin asiakkaan puolesta suorittamia konsultointipalveluita, jotka eivät sisälly palveluun.

Hallintapaneeli tarkoittaa vakiomuotoista verkkopohjaista alustaa, jonka GleSYS tarjoaa asiakkaalle maksutta tiettyjen palveluiden hallintaa varten.

Asiakastiedot tarkoittavat kaikkia tietoja, jotka asiakas tai GleSYS asiakkaan puolesta lähettää palveluun tai jotka luodaan palvelussa ja jotka eivät ole osa palvelua tai dokumentaatiota tai joita ei muuten voida pitää GleSYSin tietoina.

Asiakasohjelmisto tarkoittaa asiakkaan omistamia ohjelmistoja, joita asiakkaalla on oikeus käyttää kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Asiakkaan laitteisto tarkoittaa asiakkaan omistamia tai vuokraamia laitteita tai leasing-laitteita tai muuta laitteistoa.

Asiakas tarkoittaa oikeussubjektia, joka on määritelty pääsopimuksessa asiakkaaksi tai joka on muutoin tehnyt palveluiden käyttöä koskevan sopimuksen.

Palvelu tai Palvelut tarkoittavat yhtä tai useampaa palvelua, joita GleSYS tarjoaa sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Palvelukuvaus tarkoittaa GleSYSin verkkosivustolla olevaa palvelujen kuvausta

Kolmansien osapuolten tuotteet tarkoittavat niitä ohjelmistotuotteita tai palveluita, (i) jotka on yksilöity kolmannen osapuolen tuotteiksi palvelukuvauksessa tai (ii) joiden osalta todetaan, että ohjelmistotuotteen ja/tai laitteiston omistaa tai tarjoaa (suoraan tai epäsuorasti) jokin muu yritys kuin GleSYS.