Yleiset käyttöehdot

Versio 2.2018.01.en / Viimeksi päivitetty: 12. maaliskuuta 2018

1. Yleiset ehdot

Nämä yleiset käyttöehdot (”Yleiset käyttöehdot”) muodostavat GleSYS AB:n (”GleSYS”) ja sen asiakkaiden (”Asiakas/Asiakkaat”) väliset sopimusehdot kaikkien GleSYSin Asiakkaalle tarjoamien palvelujen osalta. Kunkin Palvelun lisäehdot ja tuotekuvaukset on määritelty erityisessä palvelusopimuksessa (”Palvelusopimus”). Yhdessä ja erikseen nämä asiakirjat, soveltuvin osin yhdessä lisäpalvelusopimusten kanssa, muodostavat ”Sopimuksen”. Mikäli Palvelusopimusten ja näiden Yleisten käyttöehtojen välillä on ristiriita, Palvelusopimus on ensisijainen näihin Yleisiin käyttöehtoihin nähden.

2. Määritelmät

Sopimuksessa käytettynä seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:
Hallintapaneeli: Verkkopohjainen alusta, jonka GleSYS tarjoaa Asiakkaalle maksutta tiettyjen Palvelujen hallintaa varten.
Lisäpalvelut: Kaikki muut palvelut, joita GleSYS tarjoaa Asiakkaalle ja jotka eivät muodosta Palvelua.
Palvelu(t): Jokainen Palvelusopimuksessa tai Palvelusopimuksen lisäyksissä määritelty palvelu.

3. Käyttöehtojen hyväksyminen / Hallintapaneelin käyttöoikeus

Rekisteröitymällä käyttämään Hallintapaneelia ja samalla hyväksymällä nämä Yleiset käyttöehdot Asiakas sitoutuu myös noudattamaan ehtoja. Henkilöllä tai henkilöillä, jotka rekisteröivät Asiakkaan Hallintapaneelin ja/tai Palvelujen tai Lisäpalvelujen käyttäjäksi, tulee olla valtuudet tehdä sitovia sopimuksia Asiakkaan puolesta. Mikäli Asiakas väittää, että Sopimuksen GleSYSin kanssa on tehnyt valtuuttamaton henkilö, GleSYS pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan tilin ja siihen liittyvät Palvelut ja Lisäpalvelut välittömästi ja toistaiseksi.

4. GleSYSin sitoumukset

Asiakkaan oikeus käyttää Hallintapaneelia ei tarkoita, että GleSYS tai Asiakas olisivat sitoutuneet solmimaan keskenään muita palveluja koskevan sopimuksen. Asiakas ja GleSYS solmivat Palvelusopimukset erikseen, ja GleSYSin mahdolliset lisävelvoitteet määritellään kussakin Palvelusopimuksessa. Siihen asti, kunnes Asiakas on solminut Palvelusopimuksen, GleSYS voi purkaa Sopimuksen sulkemalla Asiakkaan tilin (katso myös jäljempänä kohta 15). Palvelusopimusta solmittaessa sopimuskausi ja irtisanomisehdot määräytyvät Palvelusopimuksen mukaisesti.

5. Asiakkaan sitoumukset

Jotta GleSYS voi tarjota Hallintapaneelin ja Palvelut sekä Lisäpalvelut Asiakkaalle, Asiakkaan täytyy:

 1. antaa oikeat tiedot, kun asiakas rekisteröityy GleSYSin verkkosivustolle
 2. rekisteröidä Asiakkaaseen linkitetty maksukortti, ellei toisin ole sovittu
 3. ilmoittaa GleSYSille, jos yhteyshenkilö vaihtuu tai yhteyshenkilön yhteystiedot muuttuvat
 4. vastata kaikkien Asiakkaan Hallintapaneelin käyttäjien valvonnasta ja valtuuksien hallinnasta
 5. varmistaa, että ajantasaiset tiedot Hallintapaneeliin kirjautumista ja Hallintapaneelin hallintaa varten ovat aina Asiakkaan valtuutettujen edustajien saatavilla
 6. noudattaa kaikkia GleSYSin antamia sääntöjä ja ohjeita
 7. vastata tietojensa varmuuskopioista, ellei toisin ole sovittu.

6. Hinta ja maksu

Palvelujen hinnat määritellään kussakin osapuolten mahdollisesti solmimassa Palvelusopimuksessa. Laskutusjakso on kuukausi, ja Asiakas voi itse valita maksuvälin. Palveluista laskutetaan etukäteen, ja laskun päivämäärä on kaksi päivää siitä, kun Asiakkaan tili on rekisteröity. Lasku erääntyy ja on maksettava viiden päivän kuluessa, ellei toisin ole sovittu. Lasku lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ja se tulee saataville myös Hallintapaneelissa Asiakkaan tilillä. Asiakkaalla on oikeus maksua vastaan saada laskut sähköpostin sijaan kirjeitse. Lisäpalveluista Asiakas maksaa GleSYSin kulloinkin ilmoittaman hinnaston mukaisesti. Asiakkaan itse palvelussaan tekemät hintaan vaikuttavat muutokset ilmoitetaan kussakin erillisessä lisäpalvelussa. Jos on sovittu tuntipalkkiosta, veloitukset laskutetaan sovitun tuntihinnan mukaisesti. Kaikki maksut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja muita mahdollisia veroja ja palkkioita. Mikäli Asiakas ei suorita maksua ajallaan, GleSYSillä on oikeus sulkea Palvelu, kunnes maksu on maksettu kokonaan, ja oikeus lain mukaiseen viivästyskorkoon laskussa ilmoitetusta eräpäivästä lukien sekä laissa säädettyihin perintäkuluihin ja korvauksiin muista viivästymiseen liittyvistä kuluista. Mikäli Asiakas haluaa tehdä valituksen GleSYSin lähettämästä laskusta, Asiakkaan tulee tehdä se kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Muussa tapauksessa Asiakas menettää oikeutensa laskun riitauttamiseen.

Mikäli GleSYSille aiheutuu lisätyötä tai lisäkustannuksia Asiakkaasta johtuvien olosuhteiden seurauksena, Asiakas on velvollinen korvaamaan GleSYSille tällaiset lisätyöt ja lisäkustannukset.

7. Lisäpalvelut

Asiakas voi halutessaan täydentää Palvelua erilaisilla GleSYSin ajoittain tarjoamilla Lisäpalveluilla. Tällä hetkellä saatavilla on seuraavat Lisäpalvelut (huomaa, että GleSYSin palveluvalikoima voi vaihdella sopimuskauden aikana).

 • Sähköposti
 • Varmuuskopiointi
 • Konsultointipalvelut
 • Tallennustila
 • Kuormantasaaja
 • Suojaus palvelunestohyökkäyksiä vastaan
 • Laajennettu palvelutasosopimus
 • Verkkotunnukset
 • DNS-palvelu
 • Kolmansien osapuolten ohjelmistot ja lisenssit

Asiakas voi lisätä tai poistaa Lisäpalveluja sopimuskauden aikana Hallintapaneelin kautta kutakin Lisäpalvelua koskevien ehtojen mukaisesti.

8. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Etäsopimuslain (2005:59) mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa palvelusopimuksen tekemisestä. Tekemällä Sopimuksen Asiakas hyväksyy, että kuluttajana tilattua palvelua aletaan toteuttaa välittömästi ostotapahtuman jälkeen, eikä peruuttamisoikeutta ole palvelun käyttöönoton jälkeen. Koska peruuttamisoikeutta ei ole, GleSYS:llä on oikeus veloittaa Asiakkaalta koko palvelun käyttöajasta sopimuksen mukaisesti.

9. Henkilökohtaiset tiedot

GDPR:n mukaisesti GleSYS käsittelee Sopimuksen asettamien velvoitteiden täyttämiseksi Asiakkaan henkilötietoja, kuten yrityksen nimeä, sähköpostiosoitetta, yhteyshenkilön nimeä ja soveltuvin osin IP-osoitetta, jotka Asiakas on ilmoittanut rekisteröityessään Hallintapaneelin käyttäjäksi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyysitarkoituksiin sekä tilastoja varten. Asiakkaalla on oikeus kerran vuodessa saada veloituksetta tiedot Asiakkaasta tallennetuista henkilötiedoista. Mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia, Asiakkaalla on oikeus vaatia, että tiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

Mikäli Asiakas käsittelee henkilötietoja Palvelua käyttäessään, Asiakas tai Asiakkaan asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä, kun taas GleSYS ja soveltuvin osin Asiakas ovat henkilötietojen käsittelijä/käsittelijät. GleSYS sitoutuu käsittelemään henkilötietoja vain Sopimuksen ja Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Kun GleSYS käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta, käsittelyä säätelee osapuolten välinen, henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus.

GleSYS ei saa käsitellä Asiakkaan tiedoissa olevia henkilötietoja Sopimuksen päätyttyä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Asiakkaan tietojen poistamiseen tai anonymisointiin.

10. Luvaton käyttö

Asiakkaan täytyy varmistaa, että Asiakas tai mikään kolmas osapuoli ei käytä Palvelua luvatta. Palvelun luvaton käyttö tarkoittaa, että GleSYSillä on syytä havaita seuraavien ilmeneminen:

 1. tietomurto GleSYSin järjestelmiin
 2. käyttö Ruotsin lain vastaisesti
 3. tietojen levittäminen, jota voidaan kohtuudella pitää lainvastaisena tai joka tapahtuu laittomien toimien suorittamiseksi tai kolmansien osapuolien yllyttämiseksi laittomiin toimiin tai niiden mahdollistamiseksi
 4. virusten levittäminen
 5. markkinointi massajakeluna sähköpostiosoitteisiin (roskapostitus), ellei vastaanottaja ole antanut siihen suostumustaan etukäteen
 6. henkilötietokokoelmien huolimaton levittäminen
 7. muut toimet, jotka aiheuttavat aineellista haittaa GleSYSille, GleSYSin järjestelmille tai GleSYSin muille asiakkaille, kuten riskit, virukset, hakkerointi tai raskaat järjestelmäkuormitukset, tai
 8. käyttö, joka vaikuttaa haitallisesti muiden käyttäjien palveluihin.

Asiakkaan tulee ilmoittaa GleSYSille välittömästi, jos Asiakas havaitsee Asiakkaan tai GleSYSin järjestelmään tehdyn tietomurron tai epäilee sitä.

GleSYSillä on oikeus sulkea Hallintapaneeli ja/tai Palvelu(t) kokonaan tai osittain ja ilmoittaa sitten Asiakkaalle, miltä osin Asiakas ei täytä tämän kohdan mukaisia velvoitteitaan. Mikäli Asiakas ei vaatimuksesta huolimatta ryhdy välittömiin korjaustoimenpiteisiin, GleSYSillä on lisäksi oikeus purkaa Sopimus välittömästi. Tällaisen purkamisen tapauksessa GleSYS on oikeutettu perimään maksu myös Sopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.

Asiakkaan täytyy suojata GleSYSiä kaikilta menetyksiltä, mukaan lukien kuluilta, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten GleSYSiä vastaan nostamista vaateista, jotka ovat seurausta siitä, että asiakas on rikkonut tätä kohtaa.

Viranomaisten päätösten perusteella GleSYSillä on oikeus luovuttaa Asiakkaan laitteet ja/tai tiedot poliisille, syyttäjälle, ulosottoviranomaiselle tai muulle valtuutetulle viranomaiselle.

11. Vastuunrajoitus

GleSYS on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia vain laiminlyönnistä, ja tämä vastuu rajoittuu summaan, joka vastaa Asiakkaan viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana kyseisestä Palvelusta ja/tai Lisäpalvelusta maksamaa kokonaissummaa. GleSYS ei ole missään olosuhteissa vastuussa menetetyistä voitoista tai muista epäsuorista vahingoista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien tuotannon tai tulojen menetys tai kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneet vahingot). Edellä mainittu vastuu ei myöskään kata toisen osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta mitään kolmatta osapuolta kohtaan.

Asiakkaan täytyy vastata kaikista riskeistä, jotka liittyvät palvelimella oleviin ohjelmistoihin, jotka eivät ole GleSYSin lisensoimia ohjelmistoja, sekä kaikkiin palvelimelle käsiteltyihin tai tallennettuihin tietoihin. GleSYS ei ole vastuussa tietojen katoamisesta lukuun ottamatta sellaista tietojen katoamista, jonka GleSYS aiheutti huolimattomuuttaan suorittaessaan Järjestelmähallintosopimuksen mukaisia varmuuskopiointia koskevia nimenomaisia sopimussitoumuksia. Asiakkaan täytyy varmistaa, että Asiakkaalla on tarvittava suojaus Asiakkaan laitteisiin ja Asiakkaan järjestelmiin kohdistuvaa tietomurtoa vastaan. GleSYS ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista lisäkustannuksista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tietomurrosta Asiakkaan järjestelmiin. Asiakas on yksin vastuussa kaikista menetyksistä, jotka johtuvat Palvelun edellä kohdassa 10 esitetyn mukaisesta luvattomasta käytöstä.

Tämän kohdan mukainen vastuunrajoitus ei koske henkilövahinkoja.

GleSYSillä on mahdollisuuksien mukaan oikeus maksaa sille kuuluvia vahingonkorvauksia hyvittämällä tulevia laskuja.

Jotta osapuoli ei menettäisi oikeuttaan vahingonkorvaukseen, sen tulee esittää vahingonkorvausvaatimus toiselle osapuolelle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon ajankohdasta.

12. Liiketoiminnan kannalta kriittiset periaatteet

GleSYS sitoutuu noudattamaan Ruotsin ja IT- ja telealojen käyttöön ottamaa perustason yritysetiikkaa.

13. Ilmoitukset

Irtisanominen, reklamaatiot, valitukset ja muu viestintä Asiakkaan ja GleSYS:n välillä tulee ensisijaisesti lähettää Asiakkaan sivulta GleSYSin verkkosivustolla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja GleSYSin sivulta Asiakkaalle rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus katsotaan vastaanottajan vastaanottamaksi, kun käyttäjä lähettää sen.

14. Ilmoitus sopimusrikkomuksesta

Osapuolen on ilmoitettava toisen osapuolen sopimusrikkomuksesta ilman kohtuutonta viivytystä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Kussakin Palvelusopimuksessa voidaan esittää erillisiä määräyksiä rikkomisesta ilmoittamisesta.

15. Siirtäminen

Osapuolella on oikeus siirtää tämä Sopimus tai alilisensoida Palvelun käyttö kolmannelle osapuolelle toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella. GleSYSillä on kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää oikeus palvelusopimuksen mukaiseen maksuun sekä fuusion, GleSYS-konsernin uudelleenjärjestelyn tai liiketoiminnan siirron yhteydessä siirtää Yleisten käyttöehtojen ja Palvelusopimusten mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa.

16. Sopimusehdot, muutokset ja lisäykset

Asiakas voi milloin tahansa sulkea tilinsä Hallintapaneelin kautta. Asiakkaan sopimuskausi ja irtisanomisaika kunkin Palvelun osalta määräytyy Palvelusopimuksen mukaisesti. Nämä yleiset käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Osapuoli voi kuitenkin purkaa Sopimuksen välittömästi, jos toinen osapuoli:

 • rikkoo tätä sopimusta eikä mahdollisuuksien mukaan korjaa rikkomusta 14 päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta, tai
 • on asetettu konkurssiin, aloittaa akordikäsittelyn velkojiensa kanssa tai tulee muutoin maksukyvyttömäksi.

Ehtojen muutoksista tulee ilmoittaa viimeistään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen Asiakkaalle rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen ja Hallintapaneelin kautta. Mikäli edellä mainitusta muutoksesta aiheutuu Asiakkaalle aineellista haittaa, Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus Palvelusopimuksessa määrätyn irtisanomisajan sisällä. Ilmoitus muuttuneiden ehtojen seurauksena annettavasta irtisanomisesta on tehtävä kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Asiakkaalle on ilmoitettu muutoksesta edellisen kappaleen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei irtisano Palvelusopimusta edellä mainitun ajan sisällä, Asiakkaan katsotaan suostuneen ehtojen muutokseen.

Muussa tapauksessa muutokset ovat voimassa vain, jos ne on esitetty kirjallisesti ja kumpikin osapuoli on allekirjoittanut ne.

17. Ehtojen irrottaminen

Mikäli jokin Sopimuksen ehto tai sen osa katsotaan pätemättömäksi, se ei tarkoita, että Sopimus olisi kokonaisuudessaan pätemätön. Sen sijaan Sopimukseen on tehtävä kohtuullinen muutos siltä osin kuin pätemättömyys vaikuttaa olennaisesti osapuolen Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

18. Koko sopimus

Tämä Sopimus muodostaa osapuolten välisen koko sopimuksen kaikista Sopimukseen liittyvistä asioista. Kaikki erityiset seikat, joita Sopimuksessa ei nimenomaisesti säännellä, ratkaistaan Sopimuksen perustana olevien periaatteiden mukaisesti. Tämä Sopimus korvaa kaikki Sopimusta edeltävät kirjalliset tai suulliset sitoumukset tai sopimukset.

19. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia lakivalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan sitovasti välimiesmenettelyllä Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Sovittelulautakunnassa on kolme välimiestä. Välimiesmenettely käydään Göteborgissa ruotsin kielellä. Jos riidanalainen summa on välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämishetkellä pienempi kuin kymmenen (10) kertaa yleisestä vakuutuksesta annetun lain (1962:381) mukainen perushinta, riidan ratkaisee yleinen tuomioistuin Göteborgin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

20. Force majeure

Jos jompikumpi osapuoli ei pysty täyttämään tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan viranomaisten toimenpiteiden, sotatoimien, lakkojen, boikottien, saartojen tai muiden kyseisestä osapuolesta riippumattomien olosuhteiden vuoksi, osapuoli vapautuu tällaisesta velvoitteesta tarvittavissa määrin. Jommankumman osapuolen työehtosopimusrikkomukseen perustuvia työriitoja ei voida käyttää force majeure -esteen perusteena.

GleSYSin oikeutta korvaukseen alennetaan suhteessa siihen, missä määrin GleSYS ei pysty täyttämään velvoitteitaan force majeure -esteen seurauksena.

Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikista olosuhteista, jotka voivat johtaa tämän kohdan soveltamiseen.

21. Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille luottamuksellisia tietoja, jotka he saavat toiselta osapuolelta tai jotka syntyvät osapuolten välisen sopimussuhteen yhteydessä. Tässä Sopimuksessa käytettynä ”luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikkia teknisiä, kaupallisia tai muita tietoja riippumatta siitä, onko tiedot dokumentoitu, lukuun ottamatta:

 1. tietoja, jotka ovat julkisia tai jotka tulevat julkisuuteen muutoin kuin jos osapuoli rikkoo tätä Sopimusta
 2. tietoja, jotka osapuoli voi todistaa olleen hallussaan jo ennen kuin se on saanut ne toiselta osapuolelta
 3. tietoja, jotka osapuoli on saanut tai tulee saamaan kolmannelta osapuolelta ilman, että häntä sitoo mikään tällaista osapuolta koskeva luottamuksellisuussitoumus.
 4. d) edellä kohdassa c) tarkoitetuissa tapauksissa osapuolella ei kuitenkaan ole oikeutta paljastaa millekään kolmannelle osapuolelle sitä, että samat tiedot on saatu myös toiselta osapuolelta tämän Sopimuksen mukaisesti.

Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että osapuolten työntekijät, konsultit ja johtajat eivät paljasta luottamuksellisia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle. Tässä yhteydessä osapuolen on varmistettava, että kaikki työntekijät, joiden voidaan olettaa joutuvan kosketuksiin luottamuksellisten tietojen kanssa, ovat velvollisia pitämään tällaiset tiedot luottamuksellisina samassa määrin kuin tämän Sopimuksen mukainen osapuoli.